جنگل گیسوم

جنگل گیسوم

تهران به فومن و جنگل گیسوم

از تهران 0 روزه

ما ساعت ۷ صبح از تهران  به سمت رشت راه افتادیم. در میان راه در مجتمع آفتاب درخشان صحرا استراحت کردیم. و صبحانه خوردیم. تا این مجتمع حدودا ۳ ساعت در راه بودیم که مسپله اصلی ترافیک نه چندان سنگین بود. پس از صبحانه به سمت رشت  به مسیر ادامه دادیم. قبل از  ظهر به رشت رسیدیم و استراحت کردیم و در میدان شهرداری چایی خوردیم. قبل از ظهر به سمت فومن  حرکت کردیم. ناهار را در نزدیک فومن خوردیم. گشت و گذار اندکی در شهر انجام دادیم و قبل از غروب به سمت جنگل گیسوم  راه افتادیم. شب در تاریکی به ویلای اجاره‌ای در کنار ساحل رسیدیم و شب را همانجا  تفریح کردیم و جوجه زدیم! صبح روز بعد در دریا آب‌تنی و بازی کردیم و ظهر ماهی کبابی خوردیم. بعد از ظهر و پس از خنک‌تر شدن هوا به سمت تهران حرکت کردیم و قبل از نیمه شب به خانه رسیدیم.

 - thumbnail

نظرات کاربران